Гаранција

Лејсон обезбедува 1 (една) година гаранција за квалитет на производите од датумот на купување, освен факторот човечка штета и виша сила.За подобро одржување, бидете сигурни дека играчите користат во нормални околности (не повеќе од 16 часа дневно).